خرید و فروش تجهیزات پزشکی از جمله وظایف مهرآوران نوین می باشد. یکی دیگر از اهداف موسسه پرستاری مهرآوران نوین خرید و فروش تجهیزات پزشکی زیر نظر برترین تیم انجام می شود.