برای خرید تجهیزات پزشکی باید نکاتی را رعایت کرد تا محیط امنی را برای فردی که نیاز به تجهیزات پزشکی دارد ایجاد نمود. موسسه پرستاری مهرآوران نوین در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت دارد.