انواع تزریقات

انواع تزریقات روشی برای رساندن دارو به بدن است، و باید حتما از تکنیکهای آسپتیک استفاده شود. انواع تزریقات که توسط پرستار انجام می شود به ۴ روش متفاوت است.