مهر ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳ام اردیبهشت ۱۴۰۰

اجاره سی پپ (CPAP)

اجاره کپسول اکسیژن
۱۳ام اردیبهشت ۱۴۰۰

اجاره کپسول اکسیژن

۱۳ام اردیبهشت ۱۴۰۰

اجاره مانیتور پزشکی

۱۳ام اردیبهشت ۱۴۰۰

اجاره ویلچر

اجاره تجهیزات icu در منزل
۱۳ام اردیبهشت ۱۴۰۰

اجاره تجهیزات icu در منزل

اجاره تجهیزات ICU
۱۳ام اردیبهشت ۱۴۰۰

اجاره تجهیزات ICU

۱۳ام اردیبهشت ۱۴۰۰

اکسیژن ساز