تزریق عضلانی

تزریق عضلانی

برای ورود سریعتر دارو به بدن بهتر تزریق عضلانی است.
موسسه پرستاری در منزل

موسسه پرستاری در منزل


موسسه پرستاری در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از پرستاری

خدمات فیزیوتراپی در منزل

خدمات فیزیوتراپی در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از فیزیوتراپیست ها، آماده ارائه خدمات  فیزیوتراپی می باشد.

مراقبت از کودک در منزل

مراقبت از کودک در منزل

از آنجایی که اکثر خانواده ها، به ویژه خانواده هایی که والدین شاغل هستند دغدغه مراقبت از کودکان خود به ویژه